خانه / فعالیت های فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه

نمایش و نقد آثار ارزشمند سینمایی

شرکت در ورکشاپ ها و سمینارهای تخصصی

نمایش نامه خوانی

ساخت فیلم

حضور در پشت صحنه استودیو دوبله

کارگاه تخصصی تاتر از متن تا اجرای روی صحنه